main copy.jpg

2019.9.17  울산갈릴리교회 주중 큐인스쿨이 개강하였습니다.재활용품을 이용한 만들기를 통하여 마골산 옥류천에 모세바구니 띄우기를 해보았습니다. ^^KakaoTalk_20190917_174359702_03.jpg

KakaoTalk_20190917_174359702_07.jpg

KakaoTalk_20190919_174743763.jpg
KakaoTalk_20190920_111019785_02.jpgKakaoTalk_20190920_111019785_09.jpg
KakaoTalk_20190919_174902900_01.jpg


KakaoTalk_20190919_174902900_02.jpg

KakaoTalk_20190919_174902900_03.jpg

KakaoTalk_20190919_174902900_04.jpg
KakaoTalk_20190919_174902900_06.jpgKakaoTalk_20190919_174902900_08.jpg

KakaoTalk_20190919_174902900_09.jpg

KakaoTalk_20190919_174902900_11.jpg


KakaoTalk_20190919_174902900_14.jpgKakaoTalk_20190919_174902900_16.jpgKakaoTalk_20190919_174902900_17.jpgKakaoTalk_20190919_174902900_18.jpg

KakaoTalk_20190919_174902900_21.jpgKakaoTalk_20190919_174902900_25.jpg


KakaoTalk_20190919_174902900_23.jpg

KakaoTalk_20190919_174902900_28.jpg

KakaoTalk_20190920_111019785_15.jpgKakaoTalk_20190920_111019785_16.jpg
KakaoTalk_20190919_174902900_26.jpg

KakaoTalk_20190919_174902900_30.jpg


20190920_154534.jpgKakaoTalk_20190920_175407630_01.jpg
KakaoTalk_20190920_175407630_02.jpgKakaoTalk_20190920_175407630_04.jpg

KakaoTalk_20190920_175428380_03.jpgKakaoTalk_20190920_175428380_05.jpg


KakaoTalk_20190920_175428380_10.jpg


KakaoTalk_20190920_175938404_02.jpg


KakaoTalk_20190920_175938404_12.jpg


KakaoTalk_20190920_175938404_13.jpg

KakaoTalk_20190920_175938404_14.jpg

KakaoTalk_20190920_175938404_21.jpgKakaoTalk_20190920_175938404_23.jpg

KakaoTalk_20190920_175938404_26.jpgKakaoTalk_20190905_160147496.jpg1569045361775.jpg